Avís legal

1. INTRODUCCIÓ

Aquest document descriu la Política de privadesa que regula el tractament de les dades de caràcter personal que clients, usuaris i altres tercers faciliten a l'empresa Planet Factory per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

·         Planet Factory Interactive, S.L. amb domicili social al carrer Cos, 20, de Sallent, 08650, Barcelona, Espanya, amb CIF B-66086083, i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 43853, foli 145, fulla 440332, inscripció 1era.

2. OBJECTIU

L'objectiu d'aquesta Política de privacitat és donar a conèixer a clients, usuaris i altres tercers la manera en què es recullen, es tracten i es protegeixen les dades de caràcter personal que faciliten a Planet Factory per obtenir els diferents productes i serveis que ofereixen.

3. LEGISLACIÓ

Aquesta política està regulada per la Legislació espanyola i en particular per:

·         Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

·         Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999.

·         Una altra legislació o normativa relacionada o anàloga que sigui aplicable.

4. QUALITAT DE LES DADES PERSONALS I FINALITAT DELS TRACTAMENTS

Les dades de caràcter personal que són sol·licitades a clients, usuaris i altres tercers són les mínimes dades imprescindibles per poder oferir i gestionar els productes i serveis correctament i són adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual es sol·liciten.

Les finalitats de tractament de les dades de caràcter personal recollides són per poder realitzar la gestió comercial, de comunicació, màrqueting, administrativa i suport a usuaris relacionades amb els productes i serveis que ofereix Planet Factory.

Les dades de caràcter personal facilitades per clients, usuaris i altres tercers han de ser exactes i correctes de manera que responguin amb veracitat a la seva situació actual. En cas contrari aquestes dades seran cancel·lades.

Les dades de caràcter personal seran tractades de forma lleial i lícita.

Les dades de caràcter personal són recollides per al compliment de les finalitats exposades en aquest document i no s'usaran per a altres finalitats incompatibles amb les especificades.

Les dades de caràcter personal seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessàries per a les finalitats per a les quals han estat recollides. No obstant això, es conservaran durant el temps en quin pugui exigir-se algun tipus de responsabilitat a Planet Factory derivada d'aquesta relació amb clients, usuaris i altres tercers.

5. TRACTAMENT DE DADESPERSONALS I CONSENTIMENT

Les dades de caràcter personal s'emmagatzemaran en els fitxers que formen part del sistema d'informació de Planet Factory i seran tractades per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

Planet Factory pot utilitzar les dades de caràcter personal per enviar informació comercial sobre els seus productes i serveis o un altre tipus d'informació que pensi que pugui ser d'interès per a clients, usuaris i altres tercers.

Els fitxers que contenen dades de caràcter personal estan inscrits en el Registre de Protecció de Dades de l'Agència Espanyola.

Els clients, usuaris i altres tercers que faciliten dades de caràcter personal autoritzen el seu tractament per poder dur a terme les finalitats exposades anteriorment.

6. COMUNICACIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran comunicades entre les empreses de Planet Factory per poder gestionar adequadament els productes i serveis sol·licitats per clients, usuaris i altres tercers, i les gestions que es derivin posteriorment.

Aquestes dades també poden ser comunicades a les administracions públiques, autoritats administratives, judicials i/o policials sempre que estigui establert per Llei.

7. CONFIDENCIALITATI SEGURETAT DE LES DADES PERSONALS

Les dades de caràcter personal seran tractades amb total confidencialitat. Planet Factory es compromet a guardar secret professional respecte deles mateixes i garanteix el deure de guardar-les adoptant totes les mesures de seguretat necessàries.

Planet Factory té implementades totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua i tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i als riscos a que estan exposades, ja provinguin de l'acció humana o del mitjà físic o natural, tal com estableix la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Planet Factory també té implementades mesures de seguretat addicionals per reforçar la confidencialitat i integritat de la informació i contínuament manté la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar la privacitat de les dades.

No obstant això, la transmissió d'informació mitjançant les xarxes de comunicacions i d'Internet no és totalment segura; per això, i a pesar que Planet Factory realitzarà els seus millors esforços per protegir les dades de caràcter personal, no pot garantir la seguretat deles mateixes durant el trànsit fins al lloc web. Tota la informació que clients, usuaris i altres tercers facilitin per aquest mitjà, s'enviarà pel seu compte i risc.

8. EXERCICI DELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

Els clients, usuaris i altres tercers que hagin facilitat dades de caràcter personal a Planet Factory podran dirigir-se a qualsevol d'elles, amb la finalitat de poder exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades facilitades, en els termes recollits en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

Per poder exercir els Drets pot dirigir-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud a Planet Factory, carrer Sant Ramón, 27, 08650, Cabrianes, Barcelona, Espanya o a la següent adreça de correu electrònic: info@planetfactory.com, amb la referencia "Protecció de dades", especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud.

9. UN ALTRE TIPUS D'INFORMACIÓ QUE ES GESTIONA I UTILITZA

Planet Factory pot utilitzar eines de programari analític o de tercers que de forma automàtica recopili i utilitzi determinada informació que no inclou dades de caràcter personal. Aquesta informació pot incloure les propietats del dispositiu, el control d'accés al mitjà (MAC), l'adreça i l'identificador únic del dispositiu o un altre identificador del dispositiu (ID de dispositiu), la plataforma de programari del dispositiu i el firmware, l'operador de comunicacions, el progrés en el joc, el temps utilitzat, la puntuació i els records o una altra informació que decideixi Planet Factory amb l'objectiu de millorar els productes i serveis que proporciona.

10. MENORS D’EDAT

Planet Factory entén la importància de protegir la privacitat dels nens, especialment en un entorn online.

Planet Factory no durà a terme voluntàriament el tractament de dades de caràcter personal relatives a menors d'edat sense una autorització prèvia del pare, mare o tutor legal. En el cas que es tingui coneixement que les dades de caràcter personal recollides corresponen a un menor d'edat sense autorització, s'adoptaran les mesures oportunes per eliminar aquestes dades tan aviat com sigui possible.

11. ALTRES

Per realitzar qualsevol tipus de consulta respecte a aquesta política pot enviar-la a l'adreça de correu electrònic info@planetfactory.com.

12. VIGÈNCIA I MODIFICACIÓ D’AQUESTA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La Política de privacitat de Planet Factory ha estat actualitzada el mes de setembre de 2015.

Planet Factory es reserva el Dret a modificar la seva Política de privacitat en el cas que existeixi un canvi en la legislació vigent, doctrinal, jurisprudencial o per criteris propis empresarials. Si s'introduís algun canvi en aquesta Política, el nou text es publicarà en aquest mateix lloc web.

Es recomana a clients, usuaris i altres tercers que accedeixin periòdicament a aquesta política de privacitat que trobaran en el lloc web http://www.planetfactory.com